Γ. Ιούλιος Καίσαρας (C. Julius Caesar), Ερρίκος Α. Σκάσσης (επιμέλεια)
Γ. Ιουλίου Καίσαρος Υπομνήματα De bello civili Βιβλίον Γ΄ κεφ. 82-104 προς χρήσιν μαθητών της Δ΄ τάξεως του Γυμνασίου
[1938, 6th edition]