Ιωάννης Ν. Πρωτόπαπας
Ελληνική Χρηστομάθεια δια την πρώτην τάξιν των Ελληνικών Σχολείων, την Ισόβαθμον των Παρθεναγωγείων και την Ε΄ τάξιν των πλήρων Δημοτικών Σχολείων
[1909]