Νικ. Ι. Βραχνός
Ελληνική Ιστορία Από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων δια την Γ΄ Τάξιν των Ελληνικών Σχολείων
[1910]