Νικ. Βραχνός
Ιστορία του ελληνικού έθνους και τινά εκ της ιστορίας της νέας Ευρώπης δια την Γ΄ Τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και Ανωτέρων Παρθεναγωγείων
[1909, 6th edition]