Αντώνης Ν. Συρίγος
Μέθοδος προς εποπτικήν και πρακτικήν διδασκαλίαν της γαλλικής γλώσσης δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων του Βαρβακείου Λυκείου και των εμπορικών σχολών επί τη βάσει των εικόνων του Ed. Holzel.
[1909]