Α. Διομήδης Κυριακός
Σοιχειώδης Εκκλησιαστική ιστορία
[1913]