Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Εκλογαί εκ της Κύρου Αναβάσεως του Ξενοφώντος δια την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1939]