Διον. Π. Λεονταρίτης
Στοιχεία φυσικής και χημείας δια την Α΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1939]