Γ. Λογοθέτης, Ε. Αντωνιάδης, Μ. Ρόκος, Γ. Σαμαράς
Γραμματική της Νέας ελληνικής γλώσσης, συνταχθείσα τη συνεργασία τεσσάρων διδασκάλων της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων Τεύχος Α΄ δια την τρίτην και τετάρτην τάξιν
[1936]