Δημ. Γιαννιάς, Δημ. Γιαννάκος
Γεωγραφία της Ελλάδος δια την Γ΄ και Δ΄ τάξιν του Δημοτικού