Γεώργιος Κ. Μαυριάς
Γεωγραφία της Ελλάδος για την Γ΄ και Δ΄ τάξι του Δημοτικού Σχολείου
[1955]