Κωνστ. Σβάρνας, Δ. Νικολαΐδης
Φυτολογία, εγκριθείσα κατά τον διαγωνισμό των διδακτικών βιβλίων, προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων
[1906]