Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Εκλογαί εκ της Κύρου αναβάσεως του Ξενοφώντος δια την Β' τάξιν των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων
[1937, 6th edition]