Γ. Μέγας
Γεωγραφία της Ελλάδος δια την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1960, 12th edition]