Γεωργ. Δ. Παπαϊωάννου, Κωνστ. Ε. Λιβυτσάνος
Παγκόσμιος Γεωγραφικός Άτλας
[1962]