Ιωάννης Σαρρής
Οικονομική Γεωγραφία της Ελλάδος και των λοιπών Βαλκανικών κρατών δια την πρώτην τάξιν των εμπορικών σχολών
[1929]