Χρίστος Μαλλιαρός
Ιστορία των ανατολικών λαών και της αρχαίας Ελλάδος από των μηδικών πολέμων μέχρι του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δια την Β΄ Τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1961, 4th edition]