Στυλιανός Γρηγορίου
Γραμματική της γαλλικής γλώσσης δια τα Γυμνάσια το Βαρβάκειον Λύκειον και τας Εμπορικάς Σχολάς
[1917, 1st edition]