Ελένη Βουραζέλη-Μαρινάκου
Ιστορία των μέσων χρόνων από του Μ. Κωνσταντίνου μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων δια την Δ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1956, 2nd edition]