Ιωάννης Φ. Δελένδας
Ερμηνεία Περικοπών του Ευαγγελίου προς χρήσιν της Α΄ τάξεως των Γυμνασίων Διδασκαλείων και Ανώτερων Παρθεναγωγείων
[1927]