Θεόδωρος. Γ. Κύπριος
Γραμματική της γαλλικής γλώσσης δια τας τέσσαρας τάξεις των Τετραταξίων Γυμνασίων, τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως, την Γ΄ τάξιν των Αστικών Σχολείων των Θηλέων και τα Διδασκαλεία της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως
[1928, 4th edition]