Ιωάννης Ε. Μεσολωράς
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1924, 3rd edition]