Μαρία Θεσσαλού-Λεγάκη, Βασίλειος Μπούρμπουλας
Φυσιογνωστικά μαθήματα Ε΄ Δημοτικού
[1982, 2nd edition]