Λάζαρος Λάζος, Πέτρος Γ. Τόγκας
Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, Πρακτικών Λυκείων και των υποψηφίων των διαφόρων ανωτάτων σχολών
[1932]