Θεόδωρος. Γ. Κύπριος
Γαλλική μέθοδος της πέμπτης τάξεως εγκεκριμένη υπό του Υπουργείου της Παιδείας δια την Ε΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1935, 3rd edition]