Θεόδωρος Γ. Κύπριος
Γαλλική μέθοδος εγκεκριμένη υπό του Υπουργείου της Παιδείας δια την Δ’ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1930, 1st edition]