Νικ. Στυλ. Μπαξεβανάκις
Λογική η μόνη εγκεκριμένη δια την Δ΄ τάξιν των Τετραταξίων Γυμνασίων και την αντιστοίχον τάξιν των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1926, 5th edition]