Παν. Μ. Γεωργανόπουλος, Κλεοβ. Ε. Βαχαρόπουλος
Φυσική Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού Ζωολογία-Ανθρωπολογία
[1979, 5th edition]