Αντώνιος Ν. Χωραφάς
Ιστορία της Ελληνικής Αυτοκρατορίας. Δια την Γ΄ Τάξιν των Γυμνασίων και την αντίστοιχον των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης
[1925, 4th edition]