Α. Λαζάρου
Ιστορία των Νεωτάτων Χρόνων. Από της Συνθήκης της Βιέννης (1815) μέχρι των ημερών μας. Δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1961, 9th edition]