Α. Λάζαρου, Δ. Χατζής
Ιστορία ελληνική - ρωμαϊκή από του θανάτου του Μ. Αλεξάνδρου μέχρι του Μ. Κωνσταντίνου. Δια την Γ΄ Τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1959]