Στέφανος Κώνστας
Στοιχειώδης Φυτολογία και Γεωλογία προς χρήσιν των Γυμνασίων, Διδασκαλείων και Παρθεναγωγείων
[1904]