Σπ. Κ. Σακελλαρόπουλος
Λατινική γραμματική προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1913, 2nd edition]