Γεώργιος Ι. Δέρβος
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης μετ΄ εικόνων προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων.
[1896]