ΑΔ. Ι. Αδαμαντίου
Ελληνική Ιστορία (Ελληνιστικοί-Ρωμαϊκοί και Βυζαντινοί Χρόνοι) δια την Β΄ Τάξιν των Ελληνικών Σχολείων
[1927, 4th edition]