Π. Α. Βαλάκης
Η από του Αναγνωστικού βιβλίου διδασκαλία της Μητρικής Γλώσσης εν τε τη κατωτάτη και τη Μέση εκπαιδεύσει
[1909]