Ευάγγελος Δ. Μουστάκας
Λατινικόν αναγνωσματάριον δια την τρίτην τάξιν των Ελληνικών Σχολείων
[1910, 8th edition]