Θέμ. Ι. Μιχαλόπουλος
Νέον Ελληνικόν Αλφαβητάριον μετ΄ εικόνων συντεταγμένον κατά τας απαιτήσεις της ψυχολογίας
[1892]