Υπουργείο Εκκλησιαστικών & Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Η γραμματική διδασκαλία των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου
[1919]