Δημοσθένης Μ. Ανδρεάδης
Οδηγίαι διά την μεθοδικήν διδασκαλίαν του Αλφαβηταρίου του εγκεκριμένου διά την δεκαετίαν 1927-1937