Ιωάννης Γεράρης
Μεθοδικόν συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης μετά διασαφήσεως των γενικών συντακτικών εννοιών προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων
[1926, 6th edition]