Στρ.Π. Παπαδάκης, Μιχ. Π. Παπαδάκης
Φυσική Ιστορία δια την ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου