Αγγελική Θ. Πάτση
Φυσική Πειραματική και Χημεία δια την Ε΄ - ΣΤ΄ Τάξιν των Δημοτικών Σχολείων και το Α΄ έτος συνδιδασκαλίας
[1955]