Γεώργιος Βάρβογλης
Οργανική Χημεία
[1955, 1st edition]