Νικόλαος Δ. Νικολάου
Ασκήσεις Τριγωνομετρίας και Κοσμογραφίας, ήτοι Λύσεις δια των εν τη Τριγωνομετρία και Κοσμογραφία Νικόλαου Δ. Νικολάου
[1924, 1st edition]