Ιγνάτιος Μοσχάκης
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1903]