Αριστείδης Σπαθάκης
Παιδαγωγική περιλαμβάνουσα συνοπτικώς ιστορίαν της παιδαγωγικής, ψυχολογίαν, λογικήν, γενικήν παιδαγωγικήν και διδακτικήν προς χρήσιν των διδασκαλείων αμφοτέρων των φύλων
[1894, 4th edition]