Γεώργιος Δ. Σουμελίδης
Ελληνική Ιστορία. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εν Ιψώ μάχης εγκεκριμένη δια την Α΄ τάξιν του Γυμνασίου και την αντιστοίχων τάξιν των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1924, 2nd edition]