Γεώργιος Βάρβογλης
Οργανική χημεία δια την ΣΤ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1963, 3rd edition]