Νικόλαος Ε. Νυστεράκης
Θεωρητική αριθμητική προς χρήσιν της Α΄ τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων
[1923, 4th edition]